Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Soisalon Liikenne Oy
Mestarintie 3,  78200 Varkaus
Puh. 020 7411 090
info@soisalonliikenne.com

Rekisterin ylläpitäjä

Ilkka Nissinen

Mestarintie 3,  78200 Varkaus

Puh. 020 7411 090

Rekisterin nimi

Soisalon Liikenteen asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilöasiakkaiden osalta henkilön etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Muiden kuin henkilöasiakkaiden osalta lisäksi: organisaation nimi, yhteyshenkilön tai -henkilöiden yhteystiedot ja Y-tunnus.

Verkkosivustolla vierailijoiden IP-osoitteita, metatietoja ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakkaiden tekemien varausten ja tarjouspyyntöjen hoitaminen, laskuttaminen, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja mainonta. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa tapauksesta riippuen Soisalon Liikenteen alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille, jotta palvelu voidaan toteuttaa. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Annettuja henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää matkakohteesta riippuen matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot tallennetaan asianmukaisesti suojattuun järjestelmään ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kun tietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

Tietojen säilytys

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Käytäjäseuranta ja evästetiedot

Kävijän tietokoneelle, voidaan ajoittain siirtää eveästeitä (“cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä selaimelta tai sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin. Tietoja kerätään myös mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.